สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กทค. ได้กรอบระยะเวลาการดำเนินการฯ คลื่น 1800 MHz

ข่าวสื่อมวลชน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)
87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน 8 กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 317 โทรสาร : 0-2290-5241              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
กทค. ได้กรอบระยะเวลาการดำเนินการฯ คลื่น 1800 MHz


     พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 26/2556 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556  โดยที่ประชุม กทค. มีมติดังนี้                   
                   1. กทค. ได้มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดำเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz       โดยจะกำหนดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายน 2557 ทั้งนี้การมีกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้อุตสาหกรรมได้มีการเตรียมความพร้อมในการประมูล
                   2. กทค. ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการโทรคมนาคม โดยมี  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ อาทิ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกการมีส่วนร่วม วางแผนและเสนอวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการศึกษาและเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจของ กสทช. เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงเหตุผลที่ กสทช. ตัดสินใจในการดำเนินการภายใต้กฎหมายในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ส่งเสริมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น โดยจะนำเรื่องเข้าบอร์ด กสทช. เพื่อมีมตินำไปแต่งตั้งต่อไป
                  ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช. กล่าวในเรื่องกรอบระยะเวลาการดำเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ว่า ตาม มาตราที่ 45 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน คลื่นความถี่จะคืนกลับมายัง กสทช. เพื่อนำมาจัดสรร นำมาทำการประมูลต่อไป แต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องจัดสรรคลื่นเมื่อใด ทั้งนี้การจัดสรรคลื่นความถี่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ถ้าทำการจัดสรรในตอนนี้มีข้อจำกัดหลายอย่าง    อาทิ มีประชาชนตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก และในทางเทคนิคของคลื่นความถี่ที่ยังไม่สามารถทำการประมูลได้ ถ้าทำการจัดสรรตอนนี้ประชาชนก็จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด  
                  ขณะที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ยืนยันว่า การดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz ไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด คณะทำงานร่วมระหว่าง กสทช. กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ไอซีที) ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้มาตลอดหลังจาก กสทช. เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในประเด็น คลื่นจะกลับคืนมาอยู่ที่ใคร กสทช. หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุด ขณะเดียวกัน กสทช. ก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องการคุ้มครองผู้ใช้บริการที่จะได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานควบคู่กันไปด้วย ในส่วนของกระทรวง ไอซีที ได้นำประเด็นเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ รอเป็นวาระเพื่อทราบที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่         
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์             
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241