สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือทวงคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจาก กสท โทรคมนาคม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 315 -318 โทรสาร : 0-2290-5240  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือทวงคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจาก กสท โทรคมนาคม
     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สทช 5011/04492 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอให้คืนคลื่นความถี่ดังกล่าวแก่ กสทช. เพื่อ กสทช. จะได้นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปจัดสรรใหม่ โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป และขอให้นำส่งมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการพร้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบต่อสำนักงาน กสทช. ด้วย
     นายฐากร กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 ซึ่งได้ทำการศึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของ กสทช. มาแล้ว และจะได้มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินการเตรียมการรองรับกรณีสัญญาสัมปทานสิ้นสุดให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะต่อไป

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241