สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เลขาธิการ กสทช. เรียก CAT TRUE MOVE DPC ประชุมทำความเข้าใจเพื่อเตรียมการดำเนินการ ตามประกาศเยียวยา 1800 เร่งให้โอเปอร์เรเตอร์ทั้ง 3 ราย เร่งประชาสัมพันธ์ ย้ำต้องไม่มีซิมดับ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 315 -318 โทรสาร : 0-2290-5240  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เลขาธิการ กสทช. เรียก CAT  TRUE MOVE  DPC ประชุมทำความเข้าใจเพื่อเตรียมการดำเนินการ
ตามประกาศเยียวยา 1800 เร่งให้โอเปอร์เรเตอร์ทั้ง 3 ราย เร่งประชาสัมพันธ์ ย้ำต้องไม่มีซิมดับ

เลขาธิการ กสทช. เรียก CAT  TRUE MOVE  DPC ประชุมทำความเข้าใจในการดำเนินการประกาศเยียวยา 1800 ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ให้รีบส่งแผนการดำเนินการ พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า 1800 ทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 15 กันยายนนี้ พร้อมสิทธิที่ผู้ใช้บริการจะได้รับตามมาตรการ

    นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ (20 สิงหาคม 2556) สำนักงาน กสทช. ได้เชิญบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (True Move) และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (DPC) มาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ที่จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยในการหารือจะเกี่ยวกับการให้บริการต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภายในระยะเวลา 1 ปี ตามระยะเวลาตามประกาศฉบับดังกล่าว และให้ทั้ง 3 บริษัทร่วมกันจัดทำแผนดำเนินการให้บริการ (แผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการ) ในช่วงมาตรการเยียวยาเพื่อนำเสนอ กทค. ภายใน 15 วันหลังจากที่ประกาศมีผลบังคับใช้ โดยแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการ จะต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 1. ข้อมูลการให้บริการ เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการ จำนวนคงค้างในระบบ 2. แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 3. แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปอย่างทั่วถึง      4. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และภาระที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา นอกจากนั้นยังให้ทั้ง 3 บริษัท เร่งทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 1800 MHz ของตนทราบ ถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 กันยายน 2556 และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิที่ผู้ใช้บริการจะได้รับความคุ้มครองให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และสิทธิในการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนจนสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองไม่เกิน หนึ่งปีตามประกาศดังกล่าว รวมถึงการแจ้งช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) สัปดาห์ละสองครั้ง โดยการโทรสอบถามข้อมูลดังกล่าวผู้ใช้บริการจะได้รับยกเว้นค่าใช้บริการจากการโทรศัพท์
    สิ่งสำคัญ คือ ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถติดต่อสื่อสารได้ตามปกติ และภายในระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบสิทธิว่าสามารถบริการเปลี่ยนไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นได้ตามที่ต้องการโดยตลอด
    นายฐากร กล่าวว่า ในช่วงเวลาของการคุ้มครองตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ที่จะมีผลบังคับใช้ผู้ประกอบการทั้ง 3 บริษัท นอกจากจะต้องต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเงื่อนไขความคุ้มครอง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครอง และบริการคงสิทธิเลขาหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่ได้กำหนดมาให้ กสทช. แล้ว ทั้ง 3 บริษัทจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ได้ ไม่มีสิทธิในการรับลูกค้าใหม่ และจะต้องให้บริการผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการบริการเช่นเดิม โดยต้องดูแลคุณภาพสัญญาณบริการให้ได้คุณภาพดังเช่นการให้บริการปกติ ในขณะที่ต้องเร่งรัดการโอนย้ายผู้ใช้บริการตามแผนงาน และรับภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนย้ายเลขหมาย รวมทั้งต้องรายงานจำนวนผู้ใช้บริการคงเหลือให้ กทค. ทราบภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน    
    ในส่วนเงินรายได้ที่จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ตามร่างประกาศฉบับนี้ ในช่วงเวลาเยียวยา รายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถือเป็นรายได้ของแผ่นดิน จะนำส่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 3 ส่วน  คือ ค่าต้นทุนโครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมาย และต้นทุนรายจ่ายในการบริหารจัดการ ส่งเข้ากระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างมาตรการเยียวยา
        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241