สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กสทช. สั่ง TRUE MOVE DPC ให้ยกเว้นค่าบริการกรณีผู้ใช้บริการตามสัญญาสัมปทานโทรเข้า Call Center เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน พร้อมให้เร่งประชาสัมพันธ์ไปผู้ใช้บริการให้ทราบถึงการสิ้นสุดสัมปทานรวมถึงสิทธิของผู้ใช้บริการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 315 -318 โทรสาร : 0-2290-5240  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กสทช. สั่ง TRUE MOVE DPC ให้ยกเว้นค่าบริการกรณีผู้ใช้บริการตามสัญญาสัมปทานโทรเข้า Call Center เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน พร้อมให้เร่งประชาสัมพันธ์ไปผู้ใช้บริการให้ทราบถึงการสิ้นสุดสัมปทานรวมถึงสิทธิของผู้ใช้บริการ
     กสทช. ส่งหนังสือแจ้ง TRUE และ DPC ให้ยกเว้นค่าบริการกรณีผู้ใช้บริการตามสัญญาสัมปทานโทรเข้า Call Center เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน พร้อมให้เร่งประชาสัมพันธ์ไปผู้ใช้บริการให้ทราบถึงการสิ้นสุดสัมปทานนันที่ 15 กันยายน 2556 รวมถึงสิทธิของผู้ใช้บริการ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (8 สิงหาคม 2556)

     สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (TRUE MOVE) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (DPC) เรื่อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้ TRUE MOVE  และ DPC ยกเว้นการเก็บค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการตามสัญญาสัมปทานโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานยังศูนย์บริการตอบรับข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) โดยให้ทั้ง 2 บริษัทดำเนินการทันทีที่ได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสทช. และให้รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานฯ ทราบด้วย
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ ย่าน 1800 MHz และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด กับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามสัญญาดังกล่าว ดำเนินการส่งข้อความสั้น (SMS) และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ถึงผู้ใช้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาการสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz โดยให้จัดส่งข้อความสั้น (SMS) เป็นจำนวน 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์
เลขาธิการ กสทช. ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อความสั้น (SMS) 2 ข้อความที่จะให้บริษัททั้ง 3 ส่งถึงผู้ใช้บริการที่ยังคงใช้บริการตามสัญญาสัมปทานทั้งสองฉบับ คือ “กสทช. ขอแจ้งว่าเลขหมายท่านอยู่ในสัมปทานคลื่น 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดลง 15 กันยายน นี้ ท่านจะยังคงใช้บริการได้ภายในไม่เกิน 1 ปี หากประสงค์จะโอนย้ายเลขหมายไปยังเครือข่ายอื่น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการรายใหม่ สอบถามโทร  1200 (ฟรี)” และ“กสทช. คุ้มครองสิทธิเลขหมายนี้ สามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึงไม่เกิน 15 ก.ย.57 กรุณาโอนย้ายเลขหมายท่านไปยังผู้ให้บริการรายอื่น สอบถามโทร. 1200 ฟรี”  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  
โทรสาร : 0-2290-5241